Dzień Ziemi – Przyjaciel Ziemi

„Wszechświat prosi się byś potwierdził w sobie czy będziesz chciał służyć Ziemi, czy będziesz chciał ocalić Ziemię, czy zechcesz być mędrcem Ziemi.
Ziemia – Podtrzymująca, twoja Matka, która ciebie pielęgnuje – czy potrafisz ją pielęgnować? Ta, która tobie służy – czy potrafisz jej służyć?
To jest ten dzień. Niektórzy naprawdę czują, że oszalałem od kiedy wstąpiłem do ruchu Ziemi. Wyłączam wszystkie światła. Oszczędzanie energii to nie jest zły pomysł. Oszczędzanie wody to nie jest zły pomysł. Nie zanieczyszczanie środowiska to nie jest zły pomysł. Rozrzucanie wszędzie śmieci to nie jest dobry pomysł, i zanieczyszczanie twojego umysłu i wkładanie śmieci do niego, to nie jest dobry pomysł. Wpychanie swojej duszy do konta, gdzie nie może nawet oddychać, to nie jest dobry pomysł.”

„The universe is asking you to confirm with yourself whether you would like to serve the Earth, to save the Earth, be the sage of the Earth. Earth—the Sustainer, the Mother of you, which nurtures you—can you nurture it back? That which serves you, can you serve it back?
YB: This is the day. Some people really feel I have gone mad since I joined the Earth movement. I switch off all lights. Preserving the energy is not a bad idea. Saving the water is not a bad idea. Not polluting the environment is not a bad idea. Putting garbage everywhere is not a good idea, and polluting your mind and putting garbage in it is not a good idea. Pushing your soul to a corner where it cannot even breathe is not a good idea.”
Yogi Bhajan, fragment wykładu z 23/ 07/ 1996

Yogi Bhajan, Ph.D. „The Master’s Touch: On Being a Sacred Teacher for the New Age.” K.R.I.